header.png
 

Contributies MHV EvergreenDe volledige contributietabel, inclusief afkoopregelingen staat op het besloten gedeelte van de site onder [contributievoorstellen].

Betalingsvoorwaarden:
  • Uiterste betaaldatum contributie 2018-2019: 4 weken na factuurdatum
  • Toeslag bij te late betaling per lid: € 20,00
  • Gespreide betaling en overige regelingen zijn alleen mogelijk met toestemming van de penningmeester


Met ingang van dit seizoen is het innen van de contributie, en andere op de contributiefactuur vermelde zaken, uitbesteed. 
Dat betekent dat u de factuur van Evergreen per e-mail en sms krijgt toegezonden van ClubCollect.

ClubCollect maakt hierbij altijd gebruik van het als eerste opgegeven e-mailadres en telefoonnummer. 
Eventuele afspraken over betalingstermijn of gespreide betaling dienen met ClubCollect te worden geregeld.


Opzeggen

Opzeggen dient schriftelijk per brief of per email te gebeuren bij de ledenadministratie. De opzegging is pas definitief als deze door de ledenadministratie is bevestigd. Opzeggen bij coaches, trainers, TC leden en/of Bestuur dan wel mondeling / telefonisch is niet geldig.

Adres ledenadministratie:

MHV Evergreen
t.a.v. de ledenadministratie 
p/a Vijzelmolen 8
3146 CH Maassluis


Indien een lid wil opzeggen, dient dit uiterlijk 15 mei gedaan te worden. Bij opzeggen na deze datum geldt de volgende regeling:

  • Wordt opgezegd na 15 mei en vóór 11 juni dan is een boetebedrag van € 25,= verschuldigd.
  • Bij opzeggen op of na 11 juni en vóór 1 augustus, wordt een boete opgelegd van 25% van de contributie voor het afgelopen seizoen.
  • Bij opzeggen op of na 1 augustus, dus wanneer competitie reeds gaande is of in ieder geval de indelingen al hebben plaatsgevonden en de teams bij de KNHB opgegeven, geldt een boetebedrag van 100% van de contributie van dat seizoen.

De opzegging wordt pas verwerkt in de ledenadministratie als alle financiële verplichtingen, inclusief bovenstaande boetes, zijn voldaan.

Wij verwijzen hierbij naar het KNHB-bondsreglement:
Overgang van een speler naar een andere vereniging beëindigt de speelgerechtigdheid van de speler bij de te verlaten vereniging. Overgang kan alleen geschieden als de betrokkene aan zijn financiële verplichtingen bij de te verlaten vereniging heeft voldaan, hetgeen dient te blijken uit een door de speler bij de aanmelding bij de nieuwe vereniging over te leggen schriftelijke verklaring van de te verlaten vereniging. 

Leden kunnen niet ingeschreven worden bij een andere vereniging voordat de uitschrijving bij Evergreen is voltooid.
Alleen in bijzondere omstandigheden kan hier door het Bestuur van MHV Evergreen van worden afgeweken.

 

Agenda

Nog geen agendapunten.


Contact

Adres
Dr. Albert Schweitzerdreef 431
3146 AP Maassluis
010-5912097
[email protected]

Postadres
Postbus 289
3140 AG Maassluis
KvK nummer 24339675

Bankrekeningnummer
3404.79.930
BIC: RABONL2U
IBAN: NL28RABO0340479930
BTW: 8034.65.890.B.01

Instagram